ua

Вакансії

structure

Інформація про відкриті вакансії Українського інституту експертизи сортів рослин та результати конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин

 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 259, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин (далі ‑ УІЕСР), затвердженого наказом УІЕСР            від 06.03.2023 № 82-ОД оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад:

 

№ з/п

Вакантна наукова посада УІЕСР

Тарифний розряд

1.

Завідувач відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

19

2.

Завідувач відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

19

3.

Заступник завідувача відділу наукових досліджень формування сортових ресурсів

19-5%

4.

Завідувач сектору розгляду документів заявки відділу науково-технічної інформації

18

5.

Молодший науковий співробітник відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

15

6.

Молодший науковий співробітник лабораторії молекулярно-генетичного аналізу

15

 

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД

Базові вимоги:

1) учасник конкурсу повинен мати:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади науковий ступінь з відповідного наукового напряму;

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

2) на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

‑ завідувача відділу ‑ доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). На посаду завідувача відділу терміном до 3 років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи за спеціальністю не менше 10 років, сертифікати про підвищення кваліфікації, 10 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України, із них дві у наукових виданнях інших держав;

заступника керівника (завідувача) наукового підрозділу ‑ доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). На посаду заступника керівника (завідувача) наукового підрозділу терміном до 3 років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи за спеціальністю не менше 7 років, сертифікати про підвищення кваліфікації, 5 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України, із них одна у наукових виданнях інших держав.

‑ завідувача сектору ‑ доктор філософії (кандидат наук). На посаду завідувача сектору терміном до 3 років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи за спеціальністю не менше 5 років, сертифікати про підвищення кваліфікації, 5 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України;

 

Додаткові вимоги:

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин повинні знати законодавство в сфері охорони прав на сорти рослин, ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»; порядок проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, оформлення звітної документації; установлений порядок організації, планування та фінансування, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок; методику проведення польового досліду, описову морфологію рослин, бути впевненим користувачем MS Office, вміти працювати з великим обсягом інформації, чітко висловлювати свої думки у письмовій та усній формі, володіти організаційними навичками та ефективно використовувати робочий час для вирішення поставлених завдань.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади у відділі експертизи на придатність до поширення сортів рослин повинні знати законодавство у сфері охорони прав на сорти рослин, ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»; порядок проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, оформлення звітної документації; установлений порядок організації, планування та фінансування, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок; мати відмінні знання методики проведення польового досліду, вміти працювати з великим обсягом інформації, бути впевненим користувачем MS Office, вміти чітко висловлювати свої думки у письмовій та усній формі, бути відповідальним, володіти організаційними навичками та ефективно використовувати робочий час для вирішення поставлених завдань.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу наукових досліджень формування сортових ресурсів повинні знати законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність; ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»; порядок проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, оформлення звітної документації; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з економічного планування, економіки, організації виробництва, праці й управління; методи економічного аналізу показників діяльності підприємства; форми і методи планової роботи на підприємстві; керівні матеріали з організації документообігу; порядок укладання та виконання господарських договорів; бути впевненими користувачами MS Office (Word, Exсel, PowerPoint), володіти методами обробки великого масиву даних, проведення комплексного аналізу економічних показників діяльності, володіти організаційними навичками та ефективно використовувати робочий час для вирішення поставлених завдань.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади завідувача сектору розгляду документів заявки відділу науково-технічної інформації повинен знати законодавчі та нормативно-правові акти в сфері охорони прав на сорти рослин, що застосовуються під час розгляду заявки на сорт, експертизи назви та визначення новизни сортів рослин, орієнтуватися щодо понять набуття прав на сорт рослин в Україні, володіти методами узагальнення та обробки інформації, вміти використовувати комп’ютерні пристрої на рівні впевненого користувача, вміти працювати з різними операційними системами та офісними пакетами, володіти організаційними навичками та ефективно використовувати робочий час для вирішення поставлених завдань.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади молодшого наукового співробітника лабораторії молекулярно-генетичного аналізу повинен знати нормативно-правові акти, що стосуються науково-технічної експертизи сортів рослин, основи системи управляння якістю відповідно ДСТУ ISO/EC 17025:2015, процес підготовки та подання до публікацій наукових праць, сучасне устаткування для проведення досліджень і правила його експлуатації, методики проведення експериментальних досліджень, зокрема, методів аналізування ДНК рослин, білків та ферментів, методи статистичної обробки даних та відповідні комп’ютерні програми, що застосовуються для цього.

Володіння кандидатами на заміщення керівних вакантних наукових посад (завідувач відділу, заступник завідувача відділу, завідувач сектора) англійською мовою на рівні не нижче В2 розглядатиметься конкурсною комісією під час співбесіди як суттєва перевага.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі ‑ кандидат), надає особисто або надсилає поштою на адресу 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15 (надсилає на адресу електронної пошти officesops@ukr.net ) наступні документи:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

в іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та вебсайти на яких вони розміщені або електронні копії наукових праць, кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі;

 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі подання вищезазначених документів на адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

До завершення строку, встановленого для прийняття заяв для участі у конкурсі, кандидати, які надіслали заявку поштою або на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, подають до відділу кадрів і діловодства УІЕСР оригінали документів, копії яких додавались до заяви, для перевірки на відповідність встановленим вимогам.

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях з посиланням на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені, або їх електронні копії.

Підготовку та надання конкурсній комісії вищезазначених документів здійснюється відділом кадрів і діловодства.

У разі надсилання кандидатом документів поштою – датою надання документів вважається вхідна дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, що надіслані поштою і надійшли після закінчення встановленого строку надання заяв та документів, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, наданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам, у триденний строк з дня надходження, забезпечує відділ кадрів і діловодства УІЕСР.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Строк приймання документів на участь у конкурсі з дня опублікування до 1800 15 липня 2024 року.

Документи на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15, каб. № 22, відділ кадрів і діловодства, телефон для довідок: (044) 290-41-15, E-mail: officesops@ukr.net

 

Конкурс на заміщення вищезазначених вакантних наукових посад відбудеться 01 серпня 2024 року о 1000 в УІЕСР за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15.

З питань проведення конкурсу звертатись до відділу кадрів і діловодства – Плиска Людмила Миколаївна – (044) 290-41-15, каб. № 22.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті УІЕСР, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження Вченою радою УІЕСР результатів конкурсу.

Якщо упродовж 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано ‑ посада вважається вакантною.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт (трудовий договір).

 

Конкурсна комісія

Українського інституту експертизи сортів рослин

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин

 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 259, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин (далі ‑ УІЕСР), затвердженого наказом УІЕСР            від 06.03.2023 № 82-ОД оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад:

 

№ з/п

Вакантна наукова посада УІЕСР

Тарифний розряд

1.

Старший науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи

18

2.

Старший науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи

18

3.

Старший науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи

17

4.

Науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи

16

5.

Молодший науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи

15

6.

Старший науковий співробітник відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

17

7.

Науковий співробітник відділу експертизи  на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

15

8.

Науковий співробітник сектору методичного забезпечення відділу експертизи  на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

17

9.

Молодший науковий співробітник відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

15

10.

Заступник завідувача відділу науково-технічної інформації

19-5%

11.

Старший науковий співробітник сектору інформатизації відділу науково-технічної інформації

18

12.

Старший науковий співробітник сектору інформатизації відділу науково-технічної інформації

17

13.

Старший науковий співробітник сектору розгляду документів заявки відділу науково-технічної інформації

18

14.

Науковий співробітник сектору розгляду документів заявки відділу науково-технічної інформації

16

15.

Завідувач сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-технічної інформації

18

16.

Старший науковий співробітник сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-технічної інформації

18

17.

Старший науковий співробітник відділу наукових досліджень формування сортових ресурсів

17

18.

Науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

15

 

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД

Базові вимоги:

1) учасник конкурсу повинен мати:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади науковий ступінь з відповідного наукового напряму;

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

2) на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

‑ завідувача сектору ‑ доктор філософії (кандидат наук). На посаду завідувача сектору терміном до 3 років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи за спеціальністю не менше 5 років, сертифікати про підвищення кваліфікації, 5 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України;

‑ старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). На посаду старшого наукового співробітника терміном до 3 років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи за спеціальністю не менше 4 років, сертифікати про підвищення кваліфікації, 5 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України;

 

Додаткові вимоги:

Кандидати на заміщення вакантних наукових посад у відділі науково-організаційної роботи повинні знати Закони України: «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про професійний розвиток працівників», «Про освіту»; законодавчі та нормативно-правові акти стосовно формування штатів наукових працівників, атестації наукових працівників та підвищення кваліфікації; порядок проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, оформлення звітної документації, здійснення державної реєстрації наукових проєктів, державні стандарти управляння якістю в організації; володіти навичками на рівні просунутого користувача MS Office (Word, Exсel, PowerPoint), Photoshop; мати досвід з планування, організації та проведення наукових, науково-практичних та практичних заходів (конференцій, семінарів, робочих нарад), мати досвід роботи з наукометричними базами «Scopus», «Web of Science», мати навички адміністрування та наповнення сайтів з підготовленого шаблону, мати досвід щодо підготовки до підписання меморандумів, договорів про наукову співпрацю, пошуку міжнародних грантових наукових програм; знання англійської мови – на рівні не нижче В1.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади у відділі експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин повинні знати законодавство в сфері охорони прав на сорти рослин, методику проведення польового досліду, описову морфологію рослин, бути впевненим користувачем MS Office, вміти працювати з великим обсягом інформації, чітко висловлювати свої думки у письмовій та усній формі, бути відповідальними та вміти працювати у команді.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади у відділі експертизи на придатність до поширення сортів рослин повинні знати законодавство у сфері охорони прав на сорти рослин, мати відмінні знання методики проведення польового досліду, вміти працювати з великим обсягом інформації, бути впевненим користувачем MS Office, вміти чітко висловлювати свої думки у письмовій та усній формі, бути відповідальним, вміти працювати у команді та ефективно використовувати робочий час для вирішення поставлених завдань.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу науково-технічної інформації повинні знати законодавчі та нормативно-правові акти, в сфері охорони прав на сорти рослин, які застосовуються при розгляді заявки на сорт, експертизи назви та визначення новизни сортів рослин; знати порядок набуття прав на сорт рослин в Україні; мати навички організації, планування та проведення розгляд заявки на сорт, експертизи назви сорту та сплати збору за дії в сфері охорони прав на сорти рослин; володіти інформацією щодо розробки планів науково-дослідних робіт, програми, проводити дослідження, володіти методами узагальнення та обробки отриманих даних.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового співробітника сектору інформатизації відділу науково-технічної інформації повинні мати знання щодо системного адміністрування персонального комп'ютера, застосування методів і засобів інформаційних технологій в сфері рослинництва, агрономії та сортовивчення; вміти аналізувати та використовувати математичні моделі, знати інструменти програмної інженерії в сфері кваліфікаційної експертизи сортів рослин; аналіз і синтез інформаційних систем i технологій оброблення інформації; проектування, ведення та адміністрування баз та сховищ даних.

Кандидати на заміщення вакантних наукових посад старшого наукового співробітника та наукового співробітника сектору розгляду документів заявки відділу науково-технічної інформації повинен знати законодавчі та нормативно-правові акти в сфері охорони прав на сорти рослин, що застосовуються під час розгляду заявки на сорт, експертизи назви та визначення новизни сортів рослин, орієнтуватися щодо понять набуття прав на сорт рослин в Україні, володіти методами узагальнення та обробки інформації.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади завідувача сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-технічної інформації повинні знати Закони України: «Про медіа», «Про обов'язковий примірник документів», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання», ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»; порядок проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, оформлення звітної документації; основи планування випуску друкованої продукції; володіння навичками користувача електронної системи Open Journal Systems (OJS); пакетом Access; володіти навичками користувача MS Office (Word, Exсel, PowerPoint), Photoshop, обробки великого масиву даних; мати досвід роботи з наукометричними базами «Scopus», «Web of Science».

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового співробітника сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-технічної інформації повинні знати Знання Законів України: «Про медіа», «Про обов'язковий примірник документів», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання», ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»; володіння навичками користувача електронної системи Open Journal Systems (OJS); пакетом Access; володіти навичками користувача MS Office (Word, Exсel, PowerPoint), Photoshop, обробки великого масиву даних; мати досвід роботи з наукометричними базами «Scopus», «Web of Science», мати навички адміністрування та наповнення реферативних база даних з веб доступом на основі програмного пакету Open Journal Systems.

Кандидати на заміщення вакантних наукових посад у відділі наукових досліджень формування сортових ресурсів повинні знати законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність; порядок проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, оформлення звітної документації; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з економічного планування, економіки, організації виробництва, праці й управління; методи економічного аналізу показників діяльності підприємства; форми і методи планової роботи на підприємстві; бути впевненими користувачами MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади наукового співробітника лабораторії показників якості сортів рослин повинен знати нормативно-правові акти, що стосуються науково-технічної експертизи сортів рослин, основи системи управляння якістю відповідно ДСТУ ISO/EC 17025:2019, процес підготовки та подання до публікацій наукових праць; методики проведення експериментальних досліджень, зокрема, методи визначення показників якості продукції рослинництва, методи статистичної обробки даних та відповідні комп’ютерні програми, що застосовуються для цього; сучасне устаткування для проведення досліджень і правила його експлуатації. Правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, що задіяні при визначенні показників якості та розмолі зерна; володіти методами інфрачервоної спектроскопії, хімічними та технологічними методами; узагальнювати результатами лабораторних досліджень відповідно класифікаційних вимог.

Володіння кандидатами на заміщення керівних вакантних наукових посад (завідувач відділу, заступник завідувача відділу, завідувач сектора) англійською мовою на рівні не нижче В2 розглядатиметься конкурсною комісією під час співбесіди як суттєва перевага.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі ‑ кандидат), надає особисто або надсилає поштою на адресу 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15 (надсилає на адресу електронної пошти officesops@ukr.net ) наступні документи:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

в іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та вебсайти на яких вони розміщені або електронні копії наукових праць, кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі;

 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі подання вищезазначених документів на адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

До завершення строку, встановленого для прийняття заяв для участі у конкурсі, кандидати, які надіслали заявку поштою або на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, подають до відділу кадрів і діловодства УІЕСР оригінали документів, копії яких додавались до заяви, для перевірки на відповідність встановленим вимогам.

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях з посиланням на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені, або їх електронні копії.

Підготовку та надання конкурсній комісії вищезазначених документів здійснюється відділом кадрів і діловодства.

У разі надсилання кандидатом документів поштою – датою надання документів вважається вхідна дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, що надіслані поштою і надійшли після закінчення встановленого строку надання заяв та документів, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, наданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам, у триденний строк з дня надходження, забезпечує відділ кадрів і діловодства УІЕСР.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Строк приймання документів на участь у конкурсі з дня опублікування до 1800 03 червня 2024 року.

Документи на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15, каб. № 22, відділ кадрів і діловодства, телефон для довідок: (044) 290-41-15, E-mail: officesops@ukr.net

 

Конкурс на заміщення вищезазначених вакантних наукових посад відбудеться 18 червня 2024 року о 1000 в УІЕСР за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15.

З питань проведення конкурсу звертатись до відділу кадрів і діловодства – Плиска Людмила Миколаївна – (044) 290-41-15, каб. № 22.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті УІЕСР, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження Вченою радою УІЕСР результатів конкурсу.

Якщо упродовж 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано ‑ посада вважається вакантною.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт (трудовий договір).

 

Конкурсна комісія

Українського інституту

експертизи сортів рослин

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 259, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин (далі ‑ УІЕСР), затвердженого наказом УІЕСР            від 06.03.2023 № 82-ОД, оголошено конкурс на заміщення вакантних наукових посад:

 

№ з/п

Вакантна наукова посада УІЕСР

Тарифний розряд

1.

Науковий співробітник відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

16

2.

Старший науковий співробітник відділу наукових досліджень формування сортових ресурсів

18

 

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПО